โปรแกรมล่องแก่งอุ้มผางคี-น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน
ขี่ช้าง- ล่องแก่ง 77 แก่ง-น้ำตกทีลอซู
หมู่บ้านกระเรี่ยง-ทะเลหมอก

(นอนบ้านกระเรี่ยง 1 คืน,นอนรีสอร์ท 1 คืน,นอนเต้นท์ 1 คืน)
ทริปเดือน ส.ค.- ต.ค.

วันที่แรก  ของการเดินทาง
08.30น. ถึงอุ้มผาง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่เสียงซึงรีสอร์ท ซึ่งติดกับแม่น้ำที่ใช้ล่องแก่งอุ้มผางคี
09.00น. 
เตรียมสัมภาระการเดินทาง เอาไปเฉพาะสำหรับเดินป่าและล่องแก่ง แปโดทะ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เดินป่า หมู่บ้านกระเรี่ยงแปโดทะ เข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออกซึ่งเป็นป่าที่
สมบรูณ์ที่สุดผืนหนึ่งของเมืองไทย
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.30น.ถึงหมู่บ้านอุ้มผางคีพักที่บ้านกระเรี่ยง ชมวิถีชีวิตของกระเรี่ยง

18.00น. รับประทานอาหารเย็น อาหารพื้นบ้าน
19.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางแค้มป์ไฟ(มื้อที่ 3)

วันที่สอง
   ขี่ช้าง-ล่องแก่งอุ้มผางคี 77 แก่ง-พักเสียงซึงรีสอร์ท
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)เตรียมสัมภาระขึ้นหลังช้าง
08.00น. ออกเดินทางเท้าขึ้นไปเหนือหมู่บ้านเพื่อล่องแก่งใช้เวลาเดินประมาณ 2-3ชม. ช่วงแรกจะเดินเข้าป่า
ที่สมบรูณ์ที่สุด เดินลัดเลาะขึ้นลงตามหุบเขา ลำห้วยผละจี้โกร เดินขึ้นเขาประมาณ40 นาที ใช้เส้นทางป่าที่
น้อยคนนักจะมีโอกาศได้มาเยือน
11.30น. ถึงจุดล่องแก่ง พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) เช็คอุปกรณ์สำหรับล่องแก่งให้เรียบร้อย เสื้อชูชีพ,หมวกสวมและถุงกันน้ำเก็บสัมภาระให้แน่นและรัดกุม เพราะแก่งแต่ละแก่งจะติดๆกันมากๆ ล่องแก่ง
ตามลำห้วยอุ้มผาง ตามทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งมีความยาวหลาย กม. ตามแก่งต่างๆประมาณ 77 กว่าแก่ง เช่น
แก่งประเด,แก่งค้างคาว,แก่งผาทอ มีความยาวประมาณ 250 เมตร แก่งมอโฮเก,แก่งต้นดาว,แก่งตะนอแก,แก่ง
ต้นมะนาว,แก่งเคอตะปอโม,แก่งต้นไทรทอง,แก่งวะคะเก,แก่งมะนาว,แก่งบอคะกุง,แก่งวังปลา,แก่งมอเน่อ,แก่ง
โป้งมาก,แก่งกุยเคอะ,แก่งต้นไทร,แก่งพอคะเก ซึ่งมีความยาว 120 เมตร แก่งหินลาด,แก่งกะเนคอเก,แก่งต้น
ผึ้ง,แก่งปรึเก,แก่งผีน้ำ,แก่งโตปะทอเก,แก่งสะพานยาว,แก่งวะโก้เก,แก่งไฟแดงใหญ่ซึ่งเป็นแก่งที่เร้าใจมากที่
สุด ผ่านแก่งต่างๆมาจนถึงหมู่บ้าน แปโดทะ ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.
16.00น. ถึงหมู่บ้านแปโดทะ นั่งรถสองแถวกลับ เสียงซึงรีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารว่าง
18.00น. รับประทานอาหารเย็น อร่อยกับอาหารแบบพื้นบ้านเคล้าคลอเสียงซึงแบบเหนือๆ

วันที่สาม    ทะเลหมอก-ล่องแก่ง-ชมน้ำตกทีลอซู-นอนเต้นท์
05.30น.  อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพา
ท่านไปปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ในธรรม-
ชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไปด้วย
ดอก เสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ข้าวต้ม,ขนมปังจากนั้นจัดเตรียมสัมภาระเฉพาะที่ใช้ สำหรับการเดิน
ทางล่องแก่งทีลอซู ไกด์ 1 คน/ เรือ 1 ลำ ล่องเรือยางในลำน้ำแม่กลอง ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ ที่ไหลผ่านหน้า
ผาหินปูน ผ่านแก่งตะโค๊ะบิ,ผาผึ้ง,ผาเลือด,ผาโหว่ แวะชมน้ำพุร้อนระหว่างทางพร้อมกับรับประทานอาหาร
กลางวันระหว่างล่องเรือยาง
11.30น. ถึงท่าทรายเดินเท้าเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางแล้วเดินเท้าเข้าน้ำตก 1.5 กม. น้ำตกที่มีความงานเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 6 ของโลกและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำตกพร้อม
ชื่นชมความงาม

19.00น. บริการอาหารเย็น ณ.จุดพักแรม (นอนเต้นท์)

วันที่สี่    กรุงเทพ-อุ้มผาง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางกลับท่าทราย
11.00น. ถึงท่าทราย รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับล่องเรือไปต่อยังสบห้วยแม่ละมุ้ง ผ่านแก่งมอกิโด้,แก่งกีด
13.30น. ถึงสบห้วยแม่ละมุ้ง นั่งสองแถวกลับที่พัก เสียงซึงรีสอร์ท อาบน้ำเตรียมตัวกลับแม่สอด
14.00น. เตรียมตัวกลับแม่สอดโดยรถสองแถว


กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com