โปรแกรมล่องแก่งหมู่บ้านอุ้มผางคี 3 วัน 2 คืน
ล่องแก่ง 77 แก่ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร
หมู่บ้านกระเรี่ยง-ทะเลหมอก-ตลาดริมเมย

(นอนบ้านกระเรี่ยง 1 คืน,นอนรีสอร์ท 1 คืน)
ทริปเดือน ก.ค.- ต.ค.

วันที่แรก  ของการเดินทาง
12.00น. ถึงอุ้มผาง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่เสียงซึงรีสอร์ท ซึ่งติดกับแม่น้ำที่ใช้ล่องแก่งอุ้มผางคี
13.00น. 
เตรียมสัมภาระการเดินทาง เอาไปเฉพาะสำหรับเดินป่าและล่องแก่ง แปโดทะ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เดินป่า

14.00น. เดินทางโดยรถสองแถวไปหมู่บ้านกระเรี่ยงแปโดทะ เข้าสู้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้าน
ตะวันออกซึ่งเป็นป่าที่สมบรูณ์ที่สุดผืนหนึ่งของเมืองไทย ใช้เวลาเดิน 3 ชม.
17.00น. ถึงอุ้มผางคีเข้าพักที่บ้านกระเรี่ยง
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) เป็นอาหารพื้นบ้าน

19.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางแค้มป์ไฟ

วันที่สอง   ล่องแก่งอุ้มผางคี 77 แก่ง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)และออกเดินทางเท้าขึ้นไปเหนือหมู่บ้านเพื่อล่องแก่งใช้เวลาเดิน
ประมาณ 2-3ชม. ช่วงแรกจะเดินเข้าป่าที่สมบรูณ์ที่สุด เดินลัดเลาะขึ้นลงตามหุบเขา ลำห้วยผละจี้โกรเดินขึ้น เขา ประมาณ 40 นาที ใช้เส้นทางป่า ที่น้อยคนนักจะมีโอกาศได้มาเยือน
11.30น. ถึงจุดล่องแก่ง พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)เช็คอุปกรณ์สำหรับล่องแก่งให้เรียบร้อย เสื้อชูชีพ,หมวกสวมและถุงกันน้ำเก็บสัมภาระให้แน่นและรัดกุม เพราะแก่งแต่ละแก่งจะติดๆกันมากๆ ล่องแก่ง
ตามลำห้วยอุ้มผาง ตามทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งมีความยาวหลาย กม. ตามแก่งต่างๆประมาณ 77 กว่าแก่ง เช่น
แก่งประเด,แก่งค้างคาว,แก่งผาทอ มีความยาวประมาณ 250 เมตร แก่งมอโฮเก,แก่งต้นดาว,แก่งตะนอแก,แก่ง
ต้นมะนาว,แก่งเคอตะปอโม,แก่งต้นไทรทอง,แก่งวะคะเก,แก่งมะนาว,แก่งบอคะกุง,แก่งวังปลา,แก่งมอเน่อ,แก่ง
โป้งมาก,แก่งกุยเคอะ,แก่งต้นไทร,แก่งพอคะเก ซึ่งมีความยาว 120 เมตร แก่งหินลาด,แก่งกะเนคอเก,แก่งต้น
ผึ้ง,แก่งปรึเก,แก่งผีน้ำ,แก่งโตปะทอเก,แก่งสะพานยาว,แก่งวะโก้เก,แก่งไฟแดงใหญ่ซึ่งเป็นแก่งที่เร้าใจมากที่
สุด ผ่านแก่งต่างๆมาจนถึงหมู่บ้าน แปโดทะ ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.
15.00น. ถึงหมู่บ้านแปโดทะ นั่งรถสองแถวกลับ เสียงซึงรีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารว่าง
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) อร่อยกับอาหารแบบพื้นบ้านเคล้าคลอเสียงซึงแบบเหนือๆ

วันที่สาม    ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ซื้อของฝาก
05.30น.  อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพา
ท่านไปปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ในธรรม-
ชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไปด้วย
ดอกเสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟและออกเดินทางสู่แม่สอด-กรุงเทพฯ
11.00น. ถึงน้ำตกพาเจริญชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
14.00น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า และช้อปปิ้งตลาดริมเมย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าที่นี่เน้นไม้แกะสลัก,อัญมณี,ถั่วทอดนานาชนิดซึ่งเป็นของฝากจาก อ.แม่สอด
19.00น. ส่งที่ท่ารถแม่สอด กรณีมากับรถทัวร์ (ถึงกรุงเทพฯ 04.00น.)
24.00น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com