โปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซู 2 วัน 1 คืน
ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-น้ำตกปะหละทะ
ทะเลหมอก-ตลาดริมเมย (นอนรีสอร์ท 1 คืน)

วันที่แรก  ของการเดินทาง
05.30น. เจอกันที่ท่ารถแม่สอด มุ่งสู่เส้นทางสายแม่สอด - อุ้มผางระยะทาง 164 กม. ถนนกระเรี่ยงลอยฟ้า 1,219 โค้ง ชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดสองข้างทาง

วันที่สอง  ล่องแก่งเรือยาง-เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู
08.00น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ “ เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนริมน้ำ”  

09.00น. เตรียมตัวล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง สัมผัสธรรมชาติของป่าเขา สนุกสนานกับการล่องแพชมน้ำตก
ทีลอจ่อ ธารน้ำร้อน พบกับความตื่นเต้นในการล่องแก่ผ่าน แก่งตะโค๊ะบิ,ผาผึ้ง,ผาเลือด,ผาโห่ว  

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันบริเวณผาเลือด (มื้อที่ 2) ระหว่างกิจกรรมเสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถ
สองแถวเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู
13.30น. ถึงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู จากนั้นเดินเท้า 1.5 กม.ไปชมน้ำตกทีลอซู ชมความงามอัน
ยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู สายน้ำจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ เดินลัด
เลาะชมความงามของชุ้นต่างๆของน้ำตก

16.30น.ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับ
18.30น. เข้าพักที่เสียงซึงรีสอร์ท เล่นน้ำห้วยที่ติดกับที่พัก
19.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) อร่อยกับอาหารพื้นบ้านไว้บริการ ตอนกลางคืนล้อมวงคุยกันแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอนฟังเสียงน้ำไหล เสียงหริ่งเรไรขับกล่อม (บริการแค้มป์ไฟ) ที่เสียงซึงรีสอร์ทค่ำนี้
มีบรรเลงเพลงซึงพื้นเมือง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ทแห่งด้วยได้บรรยากาศเหนือๆ

วันที่สาม     ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ซื้อของฝาก
05.30น.  อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพา
ท่านไปปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ในธรรม-
ชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไปด้วย
ดอกเสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ
09.00น. ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางกลับ อ.แม่สอด
11.00น. ถึงน้ำตกพาเจริญชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
ที่ อ.แม่สอด (ลูกค้าชำระเอง)
13.00น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า และช้อปปิ้งตลาดริมเมย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าที่นี่เน้นไม้แกะสลัก,อัญมณี,ถั่วทอดนานาชนิดซึ่งเป็นของฝากจาก อ.แม่สอด
24.00น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
อัตราค่าบริการ ราคาท่านะ 3,200 บาท (อาหาร 5 มื้อ)
เดินทางมาเอง ราคาท่านละ 1,900 บาท (อาหาร 5 มื้อ)
ราคานี้รวมไกด์ + รถตู้ VIP ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุ้มผาง + นอนรีสอร์ท 1 คืนและนอนเต้นท์ทุ่งใหญ่นเรศวร
1 คืน + ค่าล่องเรือ + ชูชีพ + ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท
รายละเอียด การชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำจำนวนท่านละ 1,000 บาท ในวันจอง โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อคุณ ภาวาณี ลำใน
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 918-7-00406-5
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-21285-5
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-208403-1
2. ส่วนที่เหลือ จ่ายที่รีสอร์ทวันเริ่มทัวร์
3. การยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com