โปรแกรมเที่ยวน้ำตกปิตุโกร 3 วัน 2 คืน
น้ำตกรูปหัวใจ-เปรโต๊ะลอซู
บ้านกุยเลอตอ-เดินป่า-ดอยมะม่วงสามหมื่น
ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝาก

(นอนเต้นท์ 1 คืน,นอนรีสอร์ท 1 คืน) สุดยอดทริปหน้าฝน

วันที่แรก   กรุงเทพ อุ้มผาง
20.00น. จุดนัดห้างบิกซีสะพานควายเดินทางโดยรถตู้ VIP.ชำนาญเส้นทาง (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้)

วันที่สอง  ของการเดินทาง(สามารถ จอย ทริปที่ รับที่ รีสอร์ท)  (นอนเต้นท์ คืน)
08.00 น. เดินทางถึงเสียงซึงรีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก เข้าที่พักทำธุระส่วนตัว, จัดเตรียมสัมภาระ, ทานอาหารเช้า
10.00 น. นั่งรถยนต์รับเดินทางต่อไปยังบ้านกุยเลอตอ จุดเริ่มต้นของการเดินป่า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
12.00 น. ถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ, บริการอาหารเที่ยง (ข้าวห่อ)
13.00 น. ออกเดินป่าจากหมู่บ้านกุยเลอตอไปยังจุดพักค้างแรมริมน้ำตกเล็ก ใช้เวลาการเดินป่าประมาณ  3 ชั่วโมง
บนเส้นทางเดินป่าพร้อมศึกษาธรรมชาติระหว่างการเดิน
16.00 น. ถึงจุดพักค้างแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารเย็น, แค้มป์ไฟ

วันที่สาม    ของการเดินทาง (นอนรีสอร์ทคืน)
08.00 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระ
09.00 น. ออกเดินป่าต่อไปยังน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ใช้เวลาการเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ชมน้ำตกรูปหัวใจ พร้อมบริการอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ) ระหว่างการเดินทาง
12.30 น. ออกเดินป่าต่อไปยังจุดชมวิว บนยอดดอยมะม่วงสามหมื่น และเดินทางกลับยังหมู่บ้านกุยเลอตอ
17.00 น. ถึงหมู่บ้านรถยนต์รับเดินทางกลับที่พัก เสียงซึงรีสอร์ท 19.00 น. ถึงที่พัก, บริการอาหารเย็น, พักผ่อน

วันที่สี่      ทะเลหมอก-ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ซื้อของฝาก
05.30 น. รถยนต์รับไปดอยหัวหมดชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้น,ทัศนียภาพผืนป่าตะวันตก
07.30 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.30 น. รถตู้รับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแวะตลาดริมเมย ตลาดดอยมูเซอ ซื้อของฝาก
21.00 น. ถึงกทม. โดยสวัสดิ์ภาพ


สำหรับจอยทริป 2-3 ท่าน ประจำปี 60 โดยรถตู้ VIP (กรุงเทพฯ - อุ้มผาง) รถออกที่ Big c สะพานควาย
เวลา 20.00 น.

** กำหนดวันเดินทางทริปจอย 2-3 ท่าน (เหมากรุ๊ป 9-10ท่านเดินทางได้ทุกวัน)**
ทริปหน้าฝน วันอาสาฬหบูชา 27-30 กค. / วันแม่ 10-13 สิงหาคม. /
ตุลาคมปี 61 วันที่ 4-7 / 11-14 / 18-21 วันปิยะ 20-23 / 25-28

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
อัตราค่าบริการ ราคาท่านะ 4,200 บาท (อาหาร 7 มื้อ)
เดินทางมาเองรับที่อุ้มผางเหมากรุ๊ป 8-10 ราคาท่านละ 2,600 บาท (อาหาร 6 มื้อ)
(รวม ค่ารถตู้รับ-ส่ง ค่ารถรับส่งในโปรแกรม + ค่าอาหาร 7 มื้อ + ค่าที่พัก 2 คืน + ค่ามัคคุเทศก์นำทาง ค่าลูกหาบ + ค่าประกันการเดินทาง)
รายละเอียด การชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำจำนวนท่านละ 1,000 บาท ในวันจอง โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อคุณ ภาวาณี ลำใน
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 918-7-00406-5
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-21285-5
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-208403-1

2. ส่วนที่เหลือ จ่ายที่รีสอร์ทวันเริ่มทัวร์
3. การยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com