โปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน
ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-วัดสวนสัก
น้ำตกปะหละทะ-ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ
ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝากนครสวรรค์

(นอนรีสอร์ท 2 คืน) หน้าแล้ง ต.ค. - พ.ค.

วันแรก   กรุงเทพ อุ้มผาง
20.00น. จุดนัดห้างบิกซีสะพานควายเดินทางโดยรถตู้ VIP.ชำนาญเส้นทาง (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้)

วันที่สอง  ล่องแก่งเรือยาง-เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู
03.00 น. ถึง อ.แม่สอดทำธุระส่วนตัว แล้วออกเดินทางไป อ.อุ้มผาง สู่เส้นทางสายกระเรี่ยงลอยฟ้าและเป็น
ส่วนหนึ่งผืนป่าตะวันตกอันกว้างใหญ่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร ผ่านโค้ง 1,219 โค้งชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดสองข้างทาง
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ “ เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนริมน้ำ”   จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวล่อง
เรือ ยางเครื่องแต่งกายเพื่อลงแพยาง โดยไกด์นำทางของเรา (ไกด์ 2 คน/เรือยาง 1ลำ) ล่องเรือยางในลำน้ำ
แม่กลองผ่าน น้ำตกทีลอจ่อ ที่ไหลผ่านหน้าผาหินปูนตลอดจนนกป่าหลากสีสันต่างๆได้สัมผัสธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด
สนุกสนานกับการผจญภัยแก่งเล็กที่ปลอดภัย,แก่งโค๊ะตะบิ,ผาผึ้ง,ผาเลือด,ผาโห่วพร้อมชื่นชมกับ
ธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำแม่กลอง และพบกับความตื่นเต้นในการล่องแก่งและแวะชมน้ำพุร้อนระหว่างทางพร้อม
กับรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องระหว่างกิจกรรม (มื้อที่ 2) ระหว่างล่องเรือยาง
12.00น. ถึงผาเลือดเดินทางเข้าสู่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางอันเป็นประตูเข้าสู่น้ำตกทีลอซูโดย บริเวณใกล้น้ำตกระหว่างการเดินป่าชมธรรมชาติสัมผัสไปกับแมกไม้นานาพรรณมีทั้งป่าสัก,ป่าไผ่ตรง ตลอดจน
สรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมในพงไพร มีไก่ฟ้า หลากหลายสีเพิ่มสีสันในการเดินป่า
13.00น. ถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งรอบล้อมด้วยลำห้วยๆที่ไหลมาจากน้ำตกสามารถอาบและเดินชม
ลำห้วยนี้ หรือมีเวลาเดินชมหมู่ผีเสื้อนานาชนิดข้างลำห้วยนี้มีสีสันหรือส่องดูนกมีหลากหลายชนิดในป่าแห่งนี้
แล้วเดินเท้าเข้าน้ำตกระยะทาง1.5 กม.น้ำตกทีลอซูที่ได้ชื่อว่าราชินีน้ำตกที่เรารอคอยอยากสัมผัสกันพร้อมถ่าย
รูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเล่นน้ำตกพร้อมชื่นชมความงาม
17.00น. เดินทางกลับ ที่พัก โดยใช้รถสองแถวนั่งออกมาถึงรีสอร์ท เข้าที่พัก ,เล่นน้ำห้วยซึ่งติดที่พัก
19.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) อร่อยกับอาหารพื้นบ้านไว้บริการ,นั่งล้อมวงคุยกันแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็นข้างๆ กองไฟ
(ฟังเพลงซึงของคุณตาปัด ) พร้อมนอนฟังเสียงน้ำไหล เสียงหริ่งเรไรขับกล่อมที่เสียง ซึง รีสอร์ท


วันที่สาม   น้ำตกปะหละทะ-วัดสวนสัก-อบสมุนไพร
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ ฯลฯ
09.00น. จากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปวัดสวนสัก จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ ท่านจะได้ชื่นชมโบสถ์ศิลปะฝีมือการ
แกะสลักไม้ที่มีสวยงามเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสักการะพระประธานในโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
12.00น.
พักรับประทานอาหารเที่ยงเป็นอาหารกล่องระหว่างกิจกรรม (มื้อที่ 5)
13.00น. ชมและเล่นน้ำตกปะหละทะซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความสวยไม่แพ้น้ำตกทีลอซูมีทั้งหมด
5 ชั้นพร้อม­­ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
16.30น. เข้าที่พักเสียงซึงรีสอร์ทพักผ่อนตามอัธยาศัยและท่านยังสามารถเล่นน้ำต่อได้ที่ริมห้วยอุ้มผางภายใน
รีสอร์ทได้ และยังมีบริการอบสมุนไพรฟรีเตาอบท่ามกลางธรรมชาติ
(เตรียมผ้าถุงมาด้วย)
19.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัยมีแค้มป์ไฟบริการ

วันที่สี่   ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด-น้ำตกพาเจริญ -ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝากโมจิ
05.30น. อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพา
ท่านไปปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหมดหัวหดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ใน
ธรรมชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไป
ด้วยดอก เสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง

07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)  ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ ฯลฯ
09.30น. ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางกลับ อ.แม่สอด

11.00น.  ถึงน้ำตกพาเจริญชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
ที่ อ.แม่สอด (ลูกค้าชำระเอง)

14.00น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า และช้อปปิ้งตลาดริมเมย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าที่นี่เน้นไม้แกะสลัก,อัญมณี,ถั่วทอดนานาชนิดซึ่งเป็นของฝากจาก อ.แม่สอด
16.00น. พาแวะตลาดดอยมูเซอ ขายของป่า-ตลาดผัก-ผลไม้เมืองหนาว
19.00น. ถึง จ.นครสวรรค์ แวะทานข้าวเย็นตามอัธยาศัย ที่ร้านโมจิ สามารถซื้อของฝากได้
22.00น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


สำหรับจอยทริป 2-3 ท่าน ประจำปี 63 โดยรถตู้ VIP (กรุงเทพฯ - อุ้มผาง) รถออกที่ Big c สะพานควาย เวลา 20.00 น.
** ออกเดินทางทุกคืนวัน พฤหัสบดี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม (ช่วง Hi season) **
** เปิดจองทริปน้ำตกทีลอซู นอนรีสอร์ท 2 คืน **

กำหนดวันเดินทาง จอยทริป 2-3ท่าน (เหมากรุ๊ป 9-10ท่านเดินทางได้ทุกวัน)

ทริปจอย 2-3 ท่าน ออกทุกคืนพฤหัสของเดือน
ทริปป่าเปิดนั่งรถเข้าทีลอซู (ช่วงไฮซีซั่น ตุลาคม- มีนาคม)
เดือน ต.ค. 1-4 / 9-13 / 15-18 ปิยะ 22-25 / 29-1 พ.ย.
เดือน พ.ย. 5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
เดือน ธ.ค. 4-7 / 10-13 / 17-20 / 24-27 / ปีใหม่ / 30-2 ม.ค.
เดือน ม.ค. 1-4 / 7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-30
เดือน ก.พ. 4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28
เดือน มี.ค. 4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28

หมายเหตุ โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนัตกฤษ์ได้
กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 5,200 บาท (ราคาสมาชิก 3,990 บาท) (อาหาร 7 มื้อ)
เดินทางมาเอง ราคาท่านละ 2,500-3,000 บาท (อาหาร 6 มื้อ)
ราคานี้รวมไกด์ + รถตู้ VIP ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุ้มผาง + นอนรีสอร์ท 2 คืน ค่าล่องเรือ + ชูชีพ + ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท
รายละเอียด การชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำจำนวนท่านละ 1,000 บาท ในวันจอง โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์

ชื่อคุณ ภาวาณี ลำใน
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 918-7-00406-5
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-21285-5
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-208403-1
2. ส่วนที่เหลือ จ่ายที่รีสอร์ทวันเริ่มทัวร์
3. การยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com