โปรแกรมเที่ยว จ.น่าน-จ.แพร่
พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ
พระธาตุช่อแฮ-วัดสระบัวแก้ว-บ้านประทับใจ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก   กรุงเทพ-น่าน
19.00น.  จุดนัดที่ (กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้) ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์ พร้อมบริการอาหารกล่อง
(มื้อที่ 1) เครื่องดี่ม เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ จ.น่าน


วันที่สอง   จ.น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ
05.00น.  ถึง จ.น่านก่อนอรุณรุ่ง เข้าห้องพักเพื่อทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
08.00น.  นำท่านนั่งรถรางชมเมือง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ในที่แรกจะนำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สม
บรูณ์ ที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ และตำนานพื้นบ้านของชาวเมืองน่านในอดีตกาลที่วัดภูมินทร์ แห่งที่สอง
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน แสดงโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านมีวัตถุมงคลคู่บ้าน
คู่เมืองชิ้นสำคัญที่จัดแสดงได้แก่ “งาช้างดำ”  จากนั้นข้ามฟากสู่วัดช้างค้ำวรวิหาร ซึ่งเป็นรูปช้างปูนปั้นเพียง ครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย
12.00น.  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3)  ที่ร้านอาหาร ก่อนนำท่านชมพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเถาะ) ทำ พิธีสืบชะตามหามงคลแบบล้านนา
16.00น.  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ใน จ.น่าน
18.00น.  บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับเมืองน่านตามอัธยาศัย

วันที่สาม   จ.แพร่-พระธาตุช่อแฮ-วัดสระบัวแก้ว-บ้านประทับใจ
07.30น.  บริการอาหารเช้าที่ร้านห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางชมแพะเมืองผีชมปรากกฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลกจากนั้น นำท่านนมัสการองค์พระธาตุแฮ (พระธาตุประจำปีขาล) ที่เป็นศิลปะเชียงแสนซึ่งได้บรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าไว้
12.00น.  บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านนั่งรถสามล้อผ่อเฮือนเก่าเล่าขานตำนาน
เมืองแป้ ชมกำแพงเมืองคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี พิพิธภัณฑ์ไม้สัก
18.30น.  พร้อมนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่   พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
07.00น.   บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)
08.00น.   เดินทางสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
10.00น.   เชิญท่านนมัสการพระบรมธาตุทุ่งยั้ง มนัสการหลวงพ่อโต
12.00น.   บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 9) ร้านอาหาร จากนั้นมุ่งสู่ จ.นครสวรรค์
17.00น.   ถึง จ.นครสวรรค์ เชิญท่านเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ แวะรับประทานค่ำตามอัธยาศัย ระหว่างทาง
21.30น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กรุ๊ปเหมา 8 - 9 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com