โปรแกรมเที่ยว จ.กาญจนบุรี สังขละบุรี เขื่อนศรีนครินทร์
ปราสาทเมืองสิงห์ – สังขละบุรี – ด่านเจดีย์สามองค์
สะพานมอญ-วัดวังวิเวการาม
(2 คืน 3 วัน)

วันแรก  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - ปราสาทเมืองสิงห์ - สังขละบุรี – ด่านเจดีย์สามองค์ - โบสถ์จมน้ำ
(เมืองบาดาล) - สะพานมอญ
06.00น. รับท่านที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงานโดยรถตู้ VIP  มุ่งสู่ จ.กาญจนบุรี
บริการน้ำดื่ม+ขนม-ลูกอมหมากฝรั่ง อาหารกล่อง SET BOX ให้คณะอิ่มอร่อย ( มื้อที่ 1)
10.00น. เดินทางถึง กาญจนบุรี นำท่านเที่ยวชม ปราสาทเมืองสิงห์อุทายานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ชมโบราณสถาน
ที่มีศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่กว่ากำแพงเมืองก่อสร้างด้วยศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดิน รูปแบบสถาปัตยกรรม และประติมากรสร้างตามลักษณะของขอมบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง อ.สังขละบุรี
14.00น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี นำท่านเดินทางไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-พม่า ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามจุดต่างพอสมควร
15.30น. นำท่านเข้าที่พัก Check in ณ รีสอร์ทริมน้ำแสนสวย อิสระพักผ่อน และดื่มด่ำกับบรรยากาศริมน้ำตาม
อัธยาศัย
17.00น. แดดร่มลมเย็น นำท่านล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นและต้องถูก
ทิ้งล้างให้จมน้ำมากว่ายี่สิบปี เก็บภาพความประทับใจพอสมควรแล้วนั่งเรือกลับ เพื่อเดินทางไปที่ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย)  ให้ท่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบันทึกความทรงจำด้วการถ่ายภาพร่วมกัน ณ.จุดต่างๆ ตามต้องการ หลังจากนั้นรอชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ริมฝั่งแม่น้ำซองกาเลีย
18.30น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร ท่ามกลางความสวยงามยามราตรีของชุมชนชาวมอญ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำซองกาเลีย สมควรแก่เวลาเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง    วัดวังวิเวการาม-เจดีย์พุทธคยา-น้ำพุร้อนหินดาดเขื่อนศรีนครินทร์–สนุกสนานเครื่องเล่นภาย
ในที่พักมากมาย

05.30น. อรุณสวัสดิ์ ตื่นเช้า ทำภาระกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว นำท่านไปร่วมทำบุญใส่บาตร กับชาวบ้านชาวมอญ เสร็จแล้วพาท่านเดินเที่ยวชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ แบบฉบับชาวมอญ อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
08.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเก็บสัมภาระ พร้อม Check out เพื่อนำท่าน
เดินทางสู่ วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังเจดีย์พุทธคยา
เพื่อ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกสมควร แก่เวลา
นำท่าน ออกเดินทาง
จากนำท่านแวะน้ำพุร้อนหินดาด แช่น้ำพุร้อน ได้ตามอัธยาศัย
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร อ.ทองผาภูมิ หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ บริเวณ
เหนือ เขื่อนศรีนครินทร์
15.00น. เดินทางถึง เช็คอินเข้าที่พัก บนแพริมน้ำ บริเวณเหนือ เขื่อนศรีนครินทร์ เก็บสัมภาระจากนั้นอิสระกับกิจกรรมภายในรีสอร์ทที่พักตามอัธยาศัยสถานที่พักผ่อนซึ่งรอการมาเยือนของนัก
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้งท่ามกลางสายน้ำ แสงแดด ขุนเขา
18.30น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศ สายน้ำ ขุนเขาหลัง อาหารเชิญพักผ่อน ดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย

วันที่สาม     สะพานข้ามแม่น้ำแคว – วัดถ้ำเสือ – กรุงเทพฯ
เช้า พักผ่อนเต็มตาเต็มอิ่มกันแล้ว อย่าลืมตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติให้เต็มปอดกันเพราะถ้าเดิน กลับเข้าสู่เมืองหลวงแล้ว เราคงหาอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ได้ยากแล้วหละ
07.30น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00น. เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เตรียมตัวเดินทางกลับ โบกมืออำลาธรรมชาติ
11.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองกาญจนบุรี นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติ
ศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารบริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำแควหลังอาหารอิสระช้อปปิ้ง
ของ ฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื้อได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำ
แคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจำพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทาง
15.00 น. พาท่านแวะ วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัดพระพุทธรูป
ปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์เมื่อเดิน ทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนาเขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
16.30 น. แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญ ณ ร้านของฝาก ระหว่างทางพร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
อัธยาศัย
17.30 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com